2019 İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme

2019 İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme

2019 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SUNUMUNA İLİŞKİN DESTEKLEYİCİ BİLGİ NOTU

1-İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

1.1-        Üç Aylık Ücret Desteği Uygulaması (YENİ)

İşverenlerin 2018’de en az işçi çalıştırdıkları aydaki çalışan sayısına ilave olarak bu yıl Şubat, Mart ve Nisan aylarında sağlayacakları ilave istihdam için 3 ay süreyle ücret desteği sağlanmaktadır. Söz konusu teşvikten yararlanan işverenlerden bu kişileri 3 ayın sonunda 6 ay istihdam etmesi hedeflenmektedir.

Sigortalıda aranan şartlar:

             İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

             İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

             1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

             Özel sektör işverenine ait olması,

             Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

             Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

             İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

             Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

             Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

             Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

gerekmektedir.

Destek tutarı:

01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işe alındıkları aydan başlamak üzere işverenlere 3 aylık süre ile günlük 67,36-TL aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır. Ayrıca bu dönem için;

             İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

             Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

             Böylece destek tutarı imalat ve bilişim sektöründe aylık 4.733-TL, diğer sektörlerde ise aylık 3.134-TL’yi bulabilecektir.

  • Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

1.2-        İlave İstihdam Teşviki

2018’de Cumhurbaşkanımız liderliğinde Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında hayata geçirilen İlave İstihdam Teşviki ile imalat ve bilişim sektörü ve kadın, genç ve engellilere yönelik destek tutarında ve süresinde farklılaştırma yapılmıştır.

Teşvik kapsamında özel sektör işverenlerine önceki takvim yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edecekleri her bir sigortalı için prim ve vergi desteği sağlanmaktadır.

Teşvik 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalıda aranan şartlar:

             İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

             İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

             1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri

gerekmektedir.

İşyerinde aranan şartlar:

             Özel sektör işverenine ait olması,

             Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

             Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

             Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

             Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

             Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

Destek tutarı:

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

             İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

             Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

Destek Süresi:

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,  18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Ek Kurallar:

             Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

             1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

             Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

Örnek:

İmalat sektöründe faaliyet gösteren A Ltd. Şti. işvereni 2019/Ocak ayında destek kapsamında aranılan şartlara haiz sigortalıyı işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı, SPEK tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı = 4.000 *37,5%       = 1.500,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar =30*85,28 (günlük brüt A.Ü.)  = 2.558,40 TL,

olduğundan, bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır.

Bahse konu işveren imalat sanayi sektörü dışında faaliyet göstermiş olsa idi;

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı =  4.000 *37,5% = 1.500,00 TL

Fon tarafından karşılanacak tutar = 2.558,40*37,5%=959,40 TL

İşverence ödenecek tutar ise= 1.500,00 – 959,40 =540,60 TL olacaktır.

NOT: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler SPEK tutarı 6.822,40 TL’ye kadar olan sigortalılar için prim ödemesi yapmayacaktır.

1.3-        Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği 2016-2017’de 12 ay; 2018’de ise 9 ay olarak uygulanmıştı.

2019’da yapılan yasal düzenleme ile destek süresi 12 aya çıkarılmış ve destek tutarı işyeri büyüklüğüne göre farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda;

             500 ve üzeri sayıda çalışanı olan işyerleri için çalışan başına aylık

101 TL,

             500’den az çalışanı olanlar için çalışan başına aylık 150 TL destek sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları;

01.01.2019 tarihinden önce tescil edilmiş işyerlerinde;

             2019/Ocak ila 2019/Aralık aylarında bildirilen sigortalı sayısı 2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarında en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısından az olmamalı, kazançları eksik bildirilmemeli,

             2018 yılının aynı ayında günlük SPEK tutarı 102 TL ve altında (toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 203 TL ve altında, linyit ve taşkömürü işyerlerinde ise 271 TL ve altında) olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı toplam prim gün sayısı bulunmalıdır.

 

2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

             Cari ay primleri yasal süresi içinde ödenmeli, Kuruma ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamalı, borç bulunması halinde ilgili borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, kayıtdışı sigortalı çalıştırılmamalı, bildirilen sigortalılar fiilen çalıştırılmalı ve kazançları eksik bildirilmemeli

 

Destek Tutarı;

             2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas alınmaktadır.

             2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde ise bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınmaktadır.

             2019 yılına ait aylık hizmet bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmesi şartıyla;

 

Ortalama Sigortalı Sayısı               Günlük Destek    Aylık Destek

1-499    5,00 TL  150,00 TL

500 ve üzeri        3,36 TL  100,80 TL

 

*5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar dışındakiler kapsam dışındadır.

1.4-        Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar 6 aydır işsiz olan kişileri, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam eden özel sektör işverenlerine prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primi işveren payı desteği olarak aylık kişi başı 524,47 ila 3.933,54 TL arasında İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları:

Sigortalı Açısından;

             1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak,

             Fiilen çalışmak,

             18 yaşından büyük olmak,

             İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak,

İşveren Açısından;

             Özel sektör işvereni olmak (ihaleli iş olmaması),

             Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

             İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

             Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek,

             Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek,

             Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması.

Teşvik süresi gruplara göre değişkenlik arz etmektedir ve şu şekildedir:

             18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

             18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

             29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

             Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

Süreyle destek sağlanmaktadır.

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek maksadıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

1.5-        5 Puanlık İndirim Teşviki

Yararlanma Şartları;

             Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

             Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

             Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

             Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

             Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

             Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmamalı, Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

Destek Tutarı;

Özel sektör işverenleri, 5510/4-1-a kapsamında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Örnek:

Prime esas kazanç tutarı: 3.000,00 TL

Ödenmesi gereken;

Sigorta primi sigortalı hissesi (%14): 420,00 TL

Sigorta primi işveren hissesi (%20,5): 615,00 TL

Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı     :1.035,00 TL

Hazinece karşılanacak tutar (%5) : 150,00 TL

Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar: 885,00 TL

1.6-        İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki

Yararlanma şartları:

             İşyerinin Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi,

             Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,

             İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,

             e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

             Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması.

Destek Tutarı;

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinde öncelikle 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puanlık indirimden yararlanılabilir.

Yani 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

İndirim tutarı Hazine tarafından karşılanmaktadır.  Uygulama 31/12/2019 tarihi itibariyle sona erecektir.

2-İSTİHDAMIN KORUNMASINA YÖNELİK DESTEKLER

2.1-Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi İçin;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi manyetik ve yazılı ortamda doldurarak İŞKUR il ve hizmet merkezi müdürlüklerine kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. İşveren, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına da yazılı bildirimde bulunmalıdır.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

             İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

             İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, fesih dışındaki işsizlik ödeneği hak kazanma şartlarını taşıması, (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

             Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı ve Hesaplanması;

             Günlük kısa çalışma ödeneği; işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

             Faaliyetini tamamen durduran işyerindeki bir işçi için 2019 yılında ödenek miktarı 1.523,39 TL ile 3.808,47 TL arasındadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında İşçilerin;

             Kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Bu sayede ödenek alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

 

3-NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

3.1-İşbaşı Eğitim Programı

İşverende Aranan Şartlar;

             İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,

             İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.

             Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Katılımcıda Aranan Şartlar;

             15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,

             İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,

             Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,

             İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,

             Lise ve üniversite öğrencileri.

İşverenin İstihdam Yükümlülüğü;

             Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.

             İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.

             İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.

             Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.

             Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.

İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler;

             Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep harçlığı verilmektedir. (Aylık net asgari ücret 2.020 TL düzeyinde)

             Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL ödenmektedir.

             İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İşverenler Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergi Matrahından Düşürülmesi

             İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı vergi matrahından düşülebilmektedir.

Örnek: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.554 TL ödemektedir. İşveren katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 300 TL ödemek isterse bu tutarı vergiden düşebilir.

İşbaşı Eğitim Programına İlişkin İlave Bilgiler

             2019 yılında imalat ve bilişim sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresi 6 Ay olarak uygulanacaktır.

             2019 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 2.020 TL TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği almakta olanlara ise 38,85 TL cep harçlığı ödenecektir.

             Bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi Geleceğin Meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için program süresi en fazla 9 Ay olarak uygulanabilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda katılımcı zaruri gideri günlük 85 TL olarak uygulanacaktır.

             2019 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dâhil) çocuğu olan ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan annelere kurs/program süresince aylık 400 TL bakım desteği karşılanacaktır. Çocuğu kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar destekten yararlanabilecektir.

             Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanılabilecektir.

3.2-İşe İlk Adım Projesi

Proje sayesinde yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin;

             İşgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,

             Eğitim hayatında edindikleri teorik bilgileri işyerinde pratikle birleştirmelerini sağlamak,

             İşgücü piyasasında daha uzun süre istihdam edilmelerini sağlamak ve

             Nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip işgücünü istihdam edebilmelerini temin etmek hedeflenmiştir.

Zorunlu istihdam süreci tamamlandıktan sonra program katılımcılarının 12 ay süreyle istihdam etmeye devam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için;

             Zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin %50’si,

             İsteğe bağlı istihdam süreci için 12 ay süresince net asgari ücretin %25’i tutarında destek sağlanacaktır.

             Destek, 30 Nisan 2019’a kadar başlatılacak işbaşı eğitim programları için geçerli olacaktır.

3.3-Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)

             İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçirilmiştir.

             TOBB ile İŞKUR iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulanmaktadır.

             Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL cep harçlığı (işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL) ödenmektedir.

2019 İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SUNUMU

 

Kaynak: işkur

 

 

Tags:
Hemen AraWhatsApp