Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde işleme izin belgesi, kapasite raporu sahibi üretici firmaya verilir. dahilde işleme izin belgesi sahibi olmak için, üretimin en az yüzde ellisini üretmek gerekir. Dahilde işleme izin belgesi ihracat yapılan ürünün ham madde ithalatlarında yada yerli alımında belirli muafiyetler sağlar.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin gümrük muafiyeti, kdv muafiyeti ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesini ve yerli alımını sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

shadow

Gümrük Muafiyetleri

– İthalatta Gümrük Vergisi
– Anti Damping Vergisi
– Ek Mali Yükümlülük
– KDV Muafiyeti
– KKDF İstisnası
– Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Ticaret Politikası Önlemleri

 • – Gözetim V.b.
 • – Anti-damping
 • – Sübvansiyon

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alım Şartları

 • – Kapasite raporu sahibi imalatçılar,
 • – Dış ticaret sermaye şirketleri,
 • – Sektörel dış ticaret şirketleri,
 • – Sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir.

İlk Belge Talep Miktarında Dikkate Alınan Hususlar

İlk DİİB, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü kadar düzenlenir
Sonraki DİİB’lerin miktarı belirlenirken aşağıdaki konular dikkate alınır:

 • Önceki belgelerde kullanılan miktar
 • Belge orijinal süreleri
 • Açık belgelerdeki ihracat performansı
 • Sektörel kısıtlamalar
TEV Tanımı: (İhracat Yapılan Ülkeye Göre TEV ödemesi gerekebilir.)

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)
Vergi tutarı: Ödenecek vergi tutarı, ihraç malının bünyesinde kullanılan ithal girdinin gümrük vergisi kadardır. İthal girdinin gümrük vergisi tutarı ihracat anındaki kur çarpılarak TEV olarak ödenir.
Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ürünlerdir.(1-24 Fasıllar)
Sanayi Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının II sayılı listesinde yer alan ürünlerdir.
İşlenmiş Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ürünlerdir.
Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta geçerlidir.
ATR Dolaşım Sertifikası : Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’a ihracatında.
EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı:
Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında,
STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında,
PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.
EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı: PAAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında. Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerlidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Belgeler Elektronik ortamda verildiği için, öncelikle yetki alımı gerekir.

1-Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, kuruluştan sonraki adres ve unvan değişikliği gazeteleri ve son yayımlanan gazete) – Ticaret Odası onaylı orj.
2-İmza Sirküleri – noter onaylı
3-Firmaya ait Vergi Mükellefiyet Yazısı – vergi dairesinden orijinal
4-Taahhütname – noterden, asıl (örnekleri aşağıda)
5-İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu – Sanayi odası onaylı
6-Firma Tanımlama Formu (örneği aşağıda)
7-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge
8- 12 Aylık SGK Tahakkuk Fişleri ve Tablo Dökümü – fotk (örneği ekte)
9- Fabrikaya ait Son 6 aylık elektrik faturaları – fotk
10-Fabrika Kiralık ise Kira Sözleşmesi (orijinal 1 nüsha)
11-Var ise OKS Belgesi

Detaylı bilgi almak için dahilde işleme ekibimize danışabilirsiniz.

Ücretsiz Bilgi Formu

  shadow
  Hemen AraWhatsApp