Domates Salçası İthalatına Tarife Kontenjanı Açıldı

Domates Salçası İthalatına Tarife Kontenjanı Açıldı

Domates Salçası İthalatı İçin Vergi Avantajı

Domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları açıklandı.

Tarife kontenjanı konusu ürünleri domates salçası üretiminde hammadde olarak kullanan sınai firmalara yapabiliyor.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin Tebliğ yayımlandı, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde, talepte bulunulması gerekiyor.

Firmalara başvuruda talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmıyor.

Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanıyor. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31/5/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılmamaktadır.

Detaylı bilgi almak ve müracaat işlemleri için, Reform Danışmanlık ithal izinleri biriminden bilgi alabilirsiniz.

Hemen AraWhatsApp