E-TUYS Sistemi İle Yatırım Teşvik Belgesi Yetkilendirmeleri Başladı

E-TUYS TEŞVİK SİSTEMİ

E-TUYS Sistemi İle Yatırım Teşvik Belgesi Yetkilendirmeleri Başladı

Bilindiği üzere, 02/07/2018 tarihi itibari ile, yatırım teşvik belgesi müracaatları ekonomi bakanlığı e-tuys sistemi üzerinden başvuru yapılacağına dair tebliğ yayımlanmıştı.

Bakanlık, bu tarihten itibaren e-tuys yetkilendirme müracaatlarını almaya başladı. E-tuys yetkilendirmeleri açılmaya ve kullanılmaya başlandı.

Reform Danışmanlık olarak,

Yeni yatırım teşvik belgesi talebinde bulunacak firmalarımız için, yetkilendirme dokümanımız mevcuttur.

Yeni e-tuys sistemi ile işlemlerin daha hızlı yürümesini ön görmekteyiz.

Yatırım Teşvik Belgesi süreci ve firmanızın yatırım planı ile ilgili, teşvik uzmanlarımızdan bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Özellikle, 4. bölge destekleri ile bir çok yatırım, öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

bulunduğunuz bölgeden daha fazla destek alabilmeniz mümkün olabilir.

maksimum teşvik, doğru belge kullanımı ve belge kapaması için her zaman yanınızdayız.

Reform Ekibi

Ticaret Bakanlığının, Doğrudan yabancı yatırımcılar ile ilgili duyuru;

DUYURU

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5 inci maddesi çerçevesinde yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilen, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (EK-1)”, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu (EK-2)” ve “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu (EK-3)” dokümanlarının elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin veri sisteminin daha kapsamlı hale getirilebilmesi ve güncel bilgilerin daha hızlı temin edilmesi amacıyla geliştirilen ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla söz konusu formlarda yer alan bilgiler sadece elektronik ortamda alınacaktır. Söz konusu formların kâğıt ortamında alınması uygulamasına son verilmiştir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bu çerçevede, anılan Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin öncelikle 01 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle yetkilendirme için Bakanlığımıza müracaat etmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelere Bakanlığımız internet sayfasında yer alan E-İmza Uygulamaları / Uygulamalar / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmelerinden ulaşılabilmektedir.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yetkilendirme işleminin tamamlanmasını müteakip, anılan Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına yetkilendirilmiş kişilerin, Yönetmelikte belirtildiği şekilde Bakanlığımız internet sayfasında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” sekmesinden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemine (E-TUYS) giriş yaparak ilgili alanlardaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydetmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU  

-Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortama Alınması-

Malumları olduğu üzere, 31 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği”  ile yatırımcının ve yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların sisteme tanımlanması mümkün kılınmıştır. 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/2 sayılı Tebliğ ile birlikte yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama alınmasına ve kullanıcıların teşvik belgelerine ilişkin tüm işlemlerini Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapmasına imkân sağlanmıştır. Böylelikle, yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemlere yönelik prosedürlerin sadeleştirilmesi ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bahse konu uygulamalara ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Tebliğ’e Bakanlığımız internet sayfasında yer alan E-imza Uygulamaları / Uygulamalar / Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’de de açıkça belirtildiği üzere, Tebliğ hükümleri 02/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek ve sistem de anılan tarihte kullanıma açılacaktır.

02/07/2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin kâğıt ortamında yürütülmesine devam edilecektir.

Kullanım kılavuzuna ise, bu Tebliğ’in yürürlüğe gireceği 02/07/2018 tarihinden itibaren Bakanlık internet sayfasında yer alan E-imza Uygulamaları / Uygulamalar / Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmesinden ulaşılabilecektir.

E-TUYS uygulamasına Bakanlığımızca yetkilendirilen kullanıcı tarafından, Bakanlığımız internet sayfasında yer alan E-imza Uygulamaları / E-İmza Uygulamalarına Giriş sekmesinden nitelikli elektronik sertifika ile imza atılmak suretiyle giriş yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

e-tuys yetki dokümanları;

…/…/2018

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği / 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Teşvik ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) işlem yapabilmek için yetkilendirme başvuru belgeleri tamamlanmış olup ekte sunulmuştur.

 

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Yatırımcı Kaşe İmza

 

 

EKLER

 

  • Taahhütname
  • İmza sirküleri
  • Kullanıcı Yetkilendirme Formu

 

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ

 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından teşvik belgesi düzenlenmesi ve teşvik belgesi ile ilgili diğer işlemlerin / 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğindeki Doğrudan Yabancı Yatırımlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla……………………vergi numaralı/T.C. Kimlik numaralı ve ……………………………………………………………… unvanlı/ad-soyadlı yatırımcının/şirketin/şubenin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ :
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : İmza – Kaşe
İbraz edilen Kimlik Belgesi Nüfus Cüzdanı ise,  İbraz edilen Kimlik Belgesi T.C. Kimlik Kartı ise, 
T.C. KİMLİK NO : T.C. KİMLİK NO :
ADI SOYADI : ADI SOYADI :
BABA ADI : BABA ADI :
ANNE ADI : ANNE ADI :
DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM TARİHİ : CİNSİYETİ :
CİNSİYETİ : SERİ NO :
NÜFUSA KAYITLI SON GEÇERLİLİK :
OLDUĞU İL/İLÇE :
CİLT NO :
AİLE SIRA NO :
SIRA NO :
( Yatırımcıyı/Şirketi/Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve imzaları)
İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi) doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)
veya
İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği İçişleri Bakanlığınca verilen ……. Seri nolu fotoğraflı T.C. Kimlik Kartına (veya başka belge) göre; ……… ile …….. oğlu ……… ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

DAYANAK:

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (yatırımcı/şirket/şube ismi) ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

 

                     (Noter Kaşesi, Noterin Adı ve İmzası)         

 

E-TUYS
Kullanıcı Yetkilendirme Formu
Şirketin
 Adı / Unvanı
 Vergi No / T.C. Kimlik No
 Adresi    
 E-posta Adresi
Yetkilendirilecek Kişinin
Adı
Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No
Pasaport Numarası
İş Adresi
E-Posta Adresi  
İş Telefonu
Cep Telefonu

 

 

Hemen AraWhatsApp