İhracatçıya Yeşil Pasaport Şartında Düzenleme Yapıldı

ihracatçıya yeşil pasaport, ihracat destekleri

İhracatçıya Yeşil Pasaport Şartında Düzenleme Yapıldı

Bilindiği üzere, 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştı,

Bugün tarihli yayımlanan değişiklik kararı ile, 1 milyon dolar olan asgari şart, 500 bin dolar olarak revize edilmiştir.

Bu sayede, son üç takvim yılı itibariyle 500 bin dolar ihracat yapan firmalar yeşil pasaporta müracaat etme hakkına sahip olacaklar.

Söz konusu Karar;

  1. Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan;

a – 500 bin -10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),

b- 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),

c- 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),

d- 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört

e- 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.
  2. Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra hususi damgalı pasaport alabilecektir.
  3. Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
  4. Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
  5. İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.
  6. Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma, T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep formu ve aşağıda listelenen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne elden veya kargo/posta yoluyla sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü’ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.
  7. Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylanan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il nüfus vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.
  8. Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

detaylı bilgi ve destek almak için iletişime geçebilirsiniz.