ipard programı 2020

ipard 101 ve 302 Destek Programı Çağrı İlanı

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Sektör 101)

İpard Programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına
Yönelik Yatırımlar 2020 Başvuruya Açıldı.
Avrupa birliği fonuyla desteklenen ipard hibe müracaatları 101 sektörü için yapılabilmektedir. Aşağıda belirtilen 42 il için başvuru yapılabilmektedir.

BAŞVURU KABUL TARİHİ: 01 Haziran 2020 – 23 Haziran 2020

1. IPARD AMAÇ:
IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

2. GENEL VE SPESİFİK AMAÇLAR:
a. Tedbirin Genel Amaçları:
■ Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
■ Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
■ Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek.

b. Tedbirin Spesifik Amaçları:
■ Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.
■ Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.

3. UYGUN HARCAMA TUTARI:
■ Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 avro en fazla 500.000 avro,
■ Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 avro en fazla 250.000 avro,
■ Kaz sektörü için en az 5.000 avro en fazla 125.000 avrodur.

ÖNEMLİ: Dokuzuncu Çağrı İlanı çerçevesinde, Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak DÖVİZ KURU 1 Avro=7,2475 TL’dir.

4. DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER:
Afyon* Ağrı* Aksaray* Amasya* Ankara* Ardahan* Aydın* Balıkesir* Burdur* Bursa* Çanakkale* Çankırı* Çorum* Denizli* Diyarbakır* Elazığ* Erzincan* Erzurum* Giresun* Hatay* Isparta* K.Maraş Karaman* Kars *Kastamonu* Konya *Kütahya* Malatya* Manisa *Mardin* Mersin* Muş*
Nevşehir* Ordu *Samsun *Sivas* Şanlıurfa* Tokat* Trabzon *Uşak* Van *Yozgat

5. DESTEK ORANLARI: Destek, Uygun Harcamalar Toplamının % 50 -70’i arasında

1) Tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 50’sidir.
2) Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’idir.
3) Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den
fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının
%60’ıdır.
Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak aşağıda belirtilen durumlarda
destek oranı artacaktır.
• Başvuru sahibi 40 yaşın altında ise destek oranı % 5 artacaktır.
• Dağlık alanda ise destek oranı % 5 artacaktır.
• Başvuru sahibi hem 40 yaşın altında hem de başvuru alanı dağlık alanda ise destek oranı % 10 artacaktır.

6. UYGUN HARCAMALAR: Yatırım kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.
Ayrıca; kurulu veya kurulacak tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumuna da destek verilmektedir. Ancak bu destekten yararlanmak için ilgili elektrik dağıtım şirketinden bağlantı anlaşması alınması gerekmektedir.
Elektrik ihtiyacını (öztüketim) karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler desteklenmemektedir.

7. KİMLER BAŞVURABİLİR (NİHAİ YARARLANICILAR):
Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
■ Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
■ Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi
■ Kamu hissesi %25’ den fazla olan tüzel kişilikler başvuramaz.

8. DESTEKLENECEK YATIRIMLAR:
SÜT
■ En az 10, en fazla 120 süt ineği, veya
■ En az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya
■ En az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya
■ En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

KIRMIZI ET
■ En az 30, en fazla 250 sığır, veya
■ E n az 10, en fazla 50 manda, veya
■ E n az 100, en fazla 500 koyun, veya
■ E n az 100, en fazla 500 keçi.

KANATLI ETİ
■ E n az 5.000, en fazla 50.000 broyler, veya
■ E n az 1.000, en fazla 8.000 hindi, veya
■ E n az 350, en fazla 3.000 kaz.
Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler destek kapsamındadır.

Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite Artırımı dahil) Tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.

YUMURTA
■ En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,
■ Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygun olarak değerlendirilmektedir.
 Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
 Tesislerini yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan,
 Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, yumurta tavukları için binalarını genişletebilirler.
 İşletmenin taşınması durumunda, mevcut tarımsal işletmenin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

9. BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR:

• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
• Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine (HKS) kayıtlı olmalıdır.
• Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
• Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
• Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır.
• Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvuru sahipleri uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir.

ipard Tanıtım Vidyosu

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme (302)

BAŞVURU KABULTARİHİ: 11 Mayıs 2020 – 23 Haziran 2020

1. IPARD AMAÇ:
IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır

2. GENEL VE SPESİFİK AMAÇLAR:
Tedbirin Genel Amaçları:
Yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesidir. Ekonomik faaliyetler ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Bu durum, kırsal alanlarda hane halkı gelirlerini doğrudan artırarak, ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir bölgesel dengeye katkı sağlamaktadır.
Tedbirin Spesifik Amaçları:
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası aracılığıyla kırsal faaliyetlerin oluşturulmasını, çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefleyecektir.
Ayrıca aşağıda belirtilen konularda tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır:
 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi: Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar ve Misel, Fide ve Fidan, Çiçek Soğanını içermektedir.
 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesini İçermektedir.
 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler: Zanaatkârlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.
 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri: Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.
 Su Ürünleri Yetiştiriciliği: İç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.
 Makine Parkları: Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir.

 Yenilenebilir Enerji Yatırımları: Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kâr elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.
3. UYGUN HARCAMA TUTARI:
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri en az 5.000 en fazla 500.000 avrodur.
ÖNEMLİ: Bu Çağrı İlanı çerçevesinde, Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak döviz kuru 1 Avro= 7,2475 TL’dir.
Yukarıda belirtilen üst limitleri geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Toplam uygun harcama limitinin altında kalan yatırımlar reddedilecektir.

4. DESTEK MİKTARI: Destek, Uygun Harcamalar Toplamının % 55 veya 65’dir.

Hibe Desteği %65 Olan İller;
• Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat

Hibe Desteği %55 Olan İller;
• Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, K.Maraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van

5. UYGUN HARCAMALAR: Yatırım kapsamında uygun harcamalar dört harcama alanı başlığı altında toplanmaktadır; yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

6. TÜM SEKTÖRLER İÇİN ORTAK OLAN UYGUN HARCAMALAR:
 Malın Pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi
 Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
 Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,

7. KİMLER BAŞVURABİLİR (NİHAİ YARARLANICILAR):
 Çiftlik İçi veya Dışı Faaliyetlerini Çeşitlendiren Çiftçiler veya Çiftlik Hane Halkı Üyeleri: Bunlar, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5488 Nolu Kanunun 3 üncü Maddesinde tanımlanan şekilde gerçek kişilerdir. Çiftçiler ve/veya bunların hane halkı üyeleri, kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılardır.
 Kırsal Alanlardaki Gerçek Kişiler: tedbir kapsamında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren ve yararlanıcı olan gerçek kişilerin kırsal bir alanda yaşıyor olmaları gerekmektedir ve bu durum kanıtlanabilmelidir.
 Kırsal Alanlardaki Özel Tüzel Kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler, projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere mikro ve küçük ölçekli işletmeleri içerir. Kırsal alanlardaki kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir türdeki tüzel kişilikler de buna dahildir. Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler.

8. GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ:
 Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. (66 yaşından gün almamış olmalıdır).
 Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir
 Çiftçiler veya çiftlik hane halkının üyeleri için başvuru sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından verilen resmi bir belge ile statülerini kanıtlamalıdırlar.
 Başvuru sahibi gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır.
 2012/3834 nolu yönetmelikle ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde mikro ve küçük işletme olarak tanımlanan tüm tüzel ve gerçek kişilerdir. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)
 Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 KOSGEB üyesi olmayan başvuru sahiplerinin bu tedbir için belirlenen mikro veya küçük ölçekli işletme sınırları içerisinde olup olmadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir. Kurum bu kontrollerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahiplerinden kendilerine ve ortaklıkları olan şirketlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilecektir.
 Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;

a. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak, çiftçiler veya bunların hane halkı üyeleri.

b. Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak satış noktaları kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler.

9. DESTEKLENECEK YATIRIMLAR VE SPESİFİK UYGUNLUK KRİTERLERİ:

 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi;
• Başvuru sahibi tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Açık arazi büyüklüğü maksimum 4 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı maksimum 2 hektar olmalıdır.
• Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi;
• Başvuru sahibi tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Arıcılar, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır. (Mevcut işletmeler başvuru aşamasında, yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında)
• Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına Minimum 30 ve Maksimum 500 Kovan ile sınırlıdır.
• Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için Kovan Sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
• Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir Yetiştirme Lisansına sahip olması gerekmektedir.
• Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvurusırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunauygun gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler içinbu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Başvuru sahibinin projesini sunduğu il ile Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olduğu il aynı olmalıdır.

 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler;
• Başvuru sahibi, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi,bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. Bununla birlikte, tanıtım standları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsal olmayan alanlarında olabilir.
• Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler kapsamında yalnızca mikro işletmeler desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında uygun değildir.
• Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda Maksimum 10 ton/gün olacaktır.
• Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda Maksimum 0,5 ton/gün olacaktır.
• Katma değerli ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır. Katma değerli ürünler aşağıdaki gibidir. Bunların dışında üretilen ürünler kabul edilmeyecektir:

 Katma Değerli Ürün: Bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde meydana gelen değişikliği ifade eder, örneğin çilekten çilek reçeli yapmak gibi,
 Gıda Ürünleri;
• Et İşleme (En fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve Süt İşleme (En fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi),
• Meyve ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze Suları, Konserve, Sirke, Közleme, Salamura, Ekşiler, Ezme),
• Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri,
• Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı,
• Boza, Salep, Bakliyat (İşleme ve Paketleme), Mısır Kurutma, Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller), Baharatlar, Kaya Tuzu, Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler, Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı, Soslar, Kemik Suyudur.

 Gıda Olmayan Ürünler:
• Sabun, Gülsuyu, Pelet (Biyo-Yakıt) ve Briket (Biyo-Yakıt), Prinadır.

 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler;
• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın Kırsal Alanda olmalıdır.
• Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.
• Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
• Yeme- içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 Su Ürünleri Yetiştiriciliği;
• Başvuru sahibi tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi bir çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. Bununla birlikte yatırımının uzantısı olarak restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
• Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl Arasında olmalıdır.
• Desteklenecek Türler Şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias Lazera) , Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

 Makine Parkları;
• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Sadece Üretici Örgütleri başvuru yapabilecektir. (Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara uymak zorundadır.)
• Destek talep edilen tüm inşaat işleri ve makine ekipmanlar, başvuru yapan üretici örgütünün faaliyet alanları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
• Bu kapsamda verilecek destekler, makine ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelere kiralanması suretiyle üyelerinin ortak kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Kendi bünyesinde sabit olarak tesis edeceği ve/veya kullanacağı makine ekipmanlar destek kapsamında olmayacaktır.

 Yenilenebilir Enerji Tesisleri;
• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), olmak üzere;
• Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,
• konsantre güneş enerjisi sistemleri,
• rüzgar enerji sistemleri,
• jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için) uygundur.
• 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
• Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşulları karşılanmalıdır:
– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
– Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.
Mikro-Kojenerasyon: Kurulu gücü 50 KW ve altı olan, elektrik ve ısıyı aynı kojenerasyondaki gibi, birlikte üreten teknolojiye verilen addır. Bu teknoloji özellikle evlerde, ofislerde, ticari binalarda, kamp üslerde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde kolayca uygulanabilmektedir.

GENEL SEÇİM KRİTERLERİ PUANLAR
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa 15
Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyü ise 10
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa 15
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 15
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse 10
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20
Başvuru sahibi gerçek kişi veya bir üretici örgütü veya üretici örgütünün
hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 15
GENEL TOPLAM 100

Hemen AraWhatsApp