2019 – Kobigel – Kobi Proje Destek Programı Çağrıya Açıldı

2019 – Kobigel – Kobi Proje Destek Programı Çağrıya Açıldı

KOBİGEL – Kobi Proje-2019

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ÇAĞRIYA AÇILDI

İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi için bu kapsamda yer alan KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar destek imkanı sağlanacaktır.

Detaylı bilgi ve danışmanlık için; bilgi@reformas.com.tr  Tlf:  312 231 9628

TOPLAM BÜTÇE: 700 MİLYON LİRA

İmalat Sanayi İşletmeleri için: 500.000.000 TL

Yazılım Sektörü İşletmeleri için: 200.000.000 TL

Proje Başvuru Tarihleri: 24 Nisan – 22 Haziran 2018
Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.

Başvuru Koşulları: Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler başvurabilecektir.

Ölçek: KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki

işletmeler başvurabilecektir.

Diğer başvuru koşulları:

 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.
 • Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje Bütçesi Özel Sınırı:
• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.

İmalat Sanayi İşletmeleri İçin:                        500.000.000 TL

Yazılım Sektörü İşletmeleri İçin:        200.000.000 TL

TOPLAM BÜTÇE:                       700 MİLYON LİRA

 • KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
 • Başvuru sayıları dikkate alınarak gerekli görüldüğünde iller bazında kota ve sıralama uygulaması KOSGEB tarafından yapılabilecektir.

Uygun Proje Konuları: İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında Projenin “Rekabet Gücünü Geliştirme” genel teması ile ilişkili aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içermesi ve proje hedef/ faaliyetlerinin seçilen strateji(ler) paralelinde oluşturulması gerekmektedir.

Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve

devreye alma,

Strateji 2. Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma,

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme,

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme,

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma,

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları,

bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde; tasarım ve ürün geliştirme

yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

Proje Süresi Proje Süresi: En az 6 ay ve En fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti:

Geri ödemesiz:               300.000 TL

Geri ödemeli:                700.000 TL

Toplam:                      1.000.000 TL

Erken Ödeme: Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları:          Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler ve Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler aşağıda sunulmuştur.

 1. A) Personel Giderleri:
 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
 • Proje Kapsamında en fazla 4 personel
 • Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
 • Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
 • Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
 • Lisans mezunlarına 2.000 TL
 • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
 • Doktora mezunlarına 3.500 TL

Geri Ödemesiz Toplam Üst Limit : 100.000 TL’dir.

 1. B) Makine-Teçhizat Giderleri (Kalıp ve Bilişim Donanımı Dahil):
 • Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

Geri Ödemesiz 150.000 TL’ye kadar, Geri Ödemeli 600.000 TL’ye kadardır.

 1. C) Yazılım Giderleri
 • Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri; İmalat sektörü işletmeleri için Geri Ödemesiz 000 TL’ye kadar, Yazılım sektörü işletmeleri için;  Geri Ödemesiz 100.000 TL’ye kadardır.
 • Sadece yazılım lisans giderleri için Geri Ödemeli000TL’ye kadardır.
 1. D) Hizmet Alım Giderleri: Geri Ödemesiz000 TL’ye kadardır.
 • Eğitim giderleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri,
 • Belgelendirme giderleri,
 • Tanıtım giderleri,
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama),
 • Fuar giderleri,
 • Test ve analiz giderleri,
 • Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
 • Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 • Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.
 • Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.
 • Fuar giderlerine, alan kirası, fuar katalogu, stant, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.
 • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
 • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı:  % 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Hemen AraWhatsApp