Kullanılmış Makine İthalatı

Kullanımış Makine İthali İçin Önemli Uyarı!!

​​​Bilindiği üzere, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalar, kullanılmış makine ithalatlarında referans fiyatı uygulaması aranmaksınızın bakanlığın teşvik belgesine kabulü ile mümkün olabiliyordu;
Güncel tebliğ çerçevesinde, Yatırım Teşvik Belgesi listesinde olsa dahi, ithalat genel müdürlüğünden onay almak gerekmektedir. Sorun yaşamamak için, kullanılmış makine ithali düşünen firmaların satın alma işlemi gerçeklemeden önce izin alması/bildirim yapması gerekmektedir.

İLGİLİ TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/9)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
ç) TPS: Tek Pencere Sistemini,
ifade eder.
İthali izne tabi eşya
MADDE 4 – (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi
tutulması halinde, izne tabidir.
(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyaların ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.
(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.
İthaline izin verilen eşya
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya
yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için;
1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,
2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez.
b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2- Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz
Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır. Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.
c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünce 1025 kodlu TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir.
ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz
Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşya için Uygunluk Yazısı bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.
(2) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.
Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi
MADDE 6 – (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;
a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının kesin ithali (kısıtlayıcı
hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış ise kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için ayrıca İzin Belgesi aranmaz.
c) Listede yer alanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali, 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler dışında kalanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya
yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bu eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması için, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)” aranır.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 7 – (1) İthali izne tabi eşya için İzin Belgesi başvuruları e-devletten veya Bakanlık internet sitesi
(www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)
çerçevesinde yapılır.
(3) 5 inci madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada
belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
(4) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki
“Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
(5) 6 ncı madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın geçici ithalatının kesin ithalata dönüştürülmesi için başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)”,
Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
(6) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup bu Tebliğde yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(7) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.
Belgelerin düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 8 – (1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının
onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Belgelerin süresi
MADDE 9 – (1) İzin Belgesi, belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz.
(2) İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.
(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.
(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya İzin Belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren iki yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.
Gümrük kıymeti ve diğer hususlar
MADDE 11 – (1) İzin Belgesi, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP
tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın,
başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
Diğer mevzuat
MADDE 12– (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi
mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 14 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Geçmiş döneme ilişkin başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 31/12/2020 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen
izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2021 tarihine kadar
(15/2/2021 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351 (3. Mükerrer)
Your text to link…

Hemen AraWhatsApp