Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Buna göre, programa başvuruda bulunup faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilecek. Bunlar arasından temel ürün olarak üretilmesi planlananın, çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması gerekecek.
 • Programa başvurulan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından değerlendirme raporu hazırlanması gerekirken, bu raporda, projeye ilişkin incelemeyi yapan söz konusu firmanın genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç bölümü de yer alacak.
 • KOBİ niteliği taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından ödenecek.
 • TÜBİTAK da büyük ölçekli yatırımcılarca sunulan ve TÜBİTAK Ar-Ge süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için rapor maliyetini, Ar-Ge süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasının ardından ve ilgili mevzuatta belirlenen limitler dahilinde karşılayacak.
 • Başvuruda bulunan projeler, yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek öz kaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek nitelikte olacak.
 • Değerlendirme komitesi, 70 ve üzerinde puan alan projeler arasından stratejik öncelikler, rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yaparak desteklenecek projeleri belirleyecek.
 • Komite, projeyi sonlandırabilecek. Bu durumdaki projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla program kapsamında fazladan sağlanmış destek unsurları, ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınacak. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için sağlanan destekler talep edilecek.
 • KOSGEB destekleri için, KOBİ’lerin tespit edilen sektörlerde faaliyet göstermesi, program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulması ve proje paydaşı ile iş birliği yapması şartı aranacak.
 • Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, projeler için yapılacak değerlendirme sonucunda tamamlama vizesi aşamasındaki tespitler dikkate alınarak diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilecek.
 • Belgeye ilişkin uygulamanın değiştirilmesi durumunda destekler durdurulacak, varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmayacak. Yatırım projeleri, tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına göre, varsa kalan sürede işletme dönemi desteklerini almaya devam edecek.
 • Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerine devam edebilmeleri için ön başvuru süresinin bitiminin ardından en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Bakanlığa posta yoluyla ulaştırılması gerekecek.

Tebliğ hükümleri, 05.12.2019 itibarıyla açık bulunan çağrı planlarının devam eden süreçlerine de uygulanacak.

sanayi hamlesi programı değişiklik

Hemen AraWhatsApp