Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yatırımlarda İmalat Sektörüne Verilen, Yüzde 15 İlave Vergi Avantajı 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yatırımlarda İmalat Sektörüne Verilen, Yüzde 15 İlave Vergi Avantajı 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yatırımlarda İmalat Sektörüne Verilen, Yüzde 15 İlave Vergi Avantajı 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

Yatırım Teşvik Belgesi Kararına istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

  1. a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
  2. b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır. “ Geçici maddesi 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 5. Bölge destekleri kapsamında sera yatırımları için iyileştirmeler yapıldı.

Yatırım Teşvik Belgesi Kararında yapılan değişiklikle ilgili maddeleri, önceki hali ve güncellenen hali ile aşağıda bulabilirsiniz.

1.MADDE

17. Madde t) Bendi değişiklikten önce;

t) (Ek:RG-22/6/2018-30456) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

17. Madde t) Bendi değişiklik ile ;

Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyonu dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden sera yatırımları öncelikli yatırım kapsamında 5. bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

17.Madde v) Bendi değişiklikten önce;

v) (Ek:RG-22/6/2018-30456) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

17.Madde v) Bendi Değişiklik ile ;

Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/ veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (welless) yatırımları” öncelikli yatırım kapsamında 5 bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

2.MADDE

Değişiklik öncesi

US-97 Kodu (50 Seracılık) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

  1. Bölge     2. Bölge       3. Bölge      4. Bölge       5. Bölge       6. Bölge

40 dekar   40 dekar     20 dekar      10 dekar     10 dekar      5 dekar

Değişiklik ile ;

US-97 Kodu (50 Seracılık) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

  1. Bölge      2. Bölge      3. Bölge      4. Bölge       5. Bölge           6. Bölge

20 dekar      20 dekar    10 dekar     10 dekar      10 dekar          5 dekar

1 ve 2 bölgede 20 dekar 3 bölgede 10 dekar kapasiteli seracılık yatırımları bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

3.MADDE

İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI başlığı altındaki 8 numaralı dip not

Değişiklik öncesi;

Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

Değişiklik ile;

Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç)konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden  yararlanır.  Ayrıca, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, üçüncü,4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve  6 ıncı bölgede asgari 500 bin TL Tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerden yararlanabilir. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarında yararlanacaktır.  Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

4.MADDE

Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım konuları I/B

Değişiklik öncesi;

3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

Değişiklik  ile;

İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

5.MADDE

Değişiklik Öncesi;

GEÇİCİ MADDE 8- (Ek:RG-22/2/2017-29987) (Değişik:RG-30/12/2017-30286) (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

  1. a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
  2. b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır

Değişiklik ile;

8 inçi maddenin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2018 ibaresi “31/12/2019 “ şeklinde değiştirilmiştir.

Bina inşaat harcamalarındaki KDV İadesi ve vergi indirimindeki ilave 15 puan uygulaması 1/1/2017 ile 31.12.2019 arasında yapılan harcamalar için uygulanacaktır.

Bu madde 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ayrıca, yatırım teşvik belgesi sahibi firmalarımız ve yeni yatırım yapan firmalarımız uzmanlarımızdan bilgi alabilirler.

2019 vergi

Hemen AraWhatsApp