Yatırım Teşvik Belgesi Karar Değişikliği

Yatırım Teşvik Belgesi Karar Değişikliği

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar sayısı: 2018/11930 

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 5 İnci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda fınansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir fınansal kiralama şirketi için l inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.”

Yorum:

Değişiklik öncesi Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için bölge ayrımı yapılmaksızın asgari ikiyüzbin T ürk Lirasıydı. Değişiklik ile  l inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekiyor.

MADDE 2- Aynı Kararın 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).”

MADDE 3– Aynı Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın sonunda yer alan “Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir” ibaresi “Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “beşyüzbin” ibaresi “birmilyon” olarak değiştirilmiştir.

“(e) Faiz desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bentleri kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,”

“(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez.”

MADDE 4– Aynı Kararın 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.”

 Yorum:

Değişiklik öncesinde ilgili fıkrada ”  yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. “ tanımı yoktu. Değişiklik ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yapılan sözleşmeler ile gerçekleştirilen projelerde de  istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir.

MADDE 5– Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.”

“t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları.

  1. u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

  1. v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
  2. y) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.”

Yorum:

ğ, t, u,ü, ve y bentlerinde yer alan yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Bu yatırımlar hangi ilde yapılırsa yapılsın (İstanbul ilgi hariç olarak belirtilen t benti hariç) 5. Bölge desteklerinden faydalandırılacaktır.

  1. Bölge destekleri ve oranları;

*SGK Primi İşveren Hissesi Desteği : 7 Yıl

*Vergi İndirimi : % 80 YKO: % 40

*KDV İstisnası,

*Gümrük Vergisi Muafiyeti,

*Yatırım Yeri Tahsisi,

*Faiz Desteği : 5 Puan

MADDE 6– Aynı Kararın 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.”

Yorum: 

Dördüncü fıkra ;

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. Büyük ölçekli yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 7– Aynı Kararın 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutan onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.”

Yorum:

Değişiklik öncesi bütün yatırımlar için belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar ek süre verilirdi.

Değişiklik ile 0n milyar Türk Lirası ve üzeri stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir.

MADDE 8– Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4 17 Tekstil

ürünleri

imalatı (dip

not 8’de

belirtilen

şartları

sağlamayan

iplik ve

dokuma

yatırımları

hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milvon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL (Ş.Abacı) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırını için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için l Milyon TL 500

Bin

TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları 2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları l milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 1 milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 500 Bin TL 500

Bin

TL

 Yorum:

Değişiklik öncesi, bölgesel tabloda 4 numaralı sektörde yer alan  tekstil ürünleri imalatı kısmında yatırım cinsleri ayrımı yoktu. Değişiklik ile yatırım cinslerine göre asgari yatırım şartları belirlenmiştir.

5 numaralı sektörde yer alan giyim eşyası imalatı da değişiklik öncesi 1. ve 2. bölgede bölgesel olarak desteklenmiyordu.  Değişiklik ile 1 ve 2. bölgede gerçekleştirilecek 2 Milyon TL üzerindeki tevsi yatırımlarında bölgesel olarak desteklenecektir.

MADDE 9– Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “4” ve “5” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “4” ve “5” sektör numaraları eklenmiştir.

Yorum :

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) ve giyim eşyası imalatı tabloda belirtilen şartların sağlanması konuluyla İstanbul ili hariç bütün bölgelerde bölgesel olarak desteklenecektir.

MADDE 10– Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün (2) numaralı sırası ve I/C bölümünün (l) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, II/B bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

“2- Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç).”

“1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları.”

Yorum:

Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartının arandığı madde yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11– Aynı Kararın EK-5 sayılı ve “DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ” başlıklı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK- 5 DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI

(a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);

(b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);

(c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mm’nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);

(ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak;

(d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.”

MADDE 12– Aynı Kararın EK-6 sayılı ve ”4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK- 6 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

MADDE 13– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (l) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden 2018 takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş olarak uygulanır.”

Yorum:

Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları için  2018 yılında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde yatırıma katkı oranı %55 olarak uygulanacaktır.

MADDE 14- 16/10/2017 tarihli ve 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 15– Bu Kararın;

  1. a) 6 ncı maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  2. b) 14 üncü maddesi 20/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  3. c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 16– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Hemen AraWhatsApp