Yatırım Teşvik Belgesi Kararında Önemli Değişiklik

Yatırım Teşvik Belgesi Kararında Önemli Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

21    Ağustos 2020 tarihli ve 2846 sayılı Resmi Gazete ile “2012 / 3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında değişiklik yapıldı.

Söz konusu kararda yapılan düzenlemeler aşağıdadır.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Kararın 8.inci maddesinın Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8: Stratejik yatırımlar

 Değişiklik öncesi; (4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

 Değişiklik sonrası; “EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları  bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

Yorum: Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesinin önündeki engel kaldırıldı. 

MADDE 2- Ayni Kararın 9 uncu maddesinın sekizinci fıkrası yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 9: Gümrük vergisi muafiyeti

 Yürürlükten Kaldırılan Fıkra;

  • 17 inci maddenın birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık

yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek

kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi

hayvanının, yurtiçindeki işletmenın işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak

yılda  bir  kez  olmak  üzere  ithaline  izin  verilebilir  (Bu  oran,  yurtdışında  besi  çiftliği  bulunmayan  aynı  mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmi beş olarak uygulanır).

Yorum: Yerli üreticilerin, yatırım teşvik belgesi kapsamında, gümrük vergisi ödemeden, besi hayvanı ithal edebilmelerine imkan sağlayan madde yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Ayni Kararın 11 inci maddesinin;
  1. Birinci fıkrasinın (e) bendinde yer alan “ve (u) bentleri” ibaresi “bendi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “17 nci maddenın birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda” ibaresi yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 11: Faiz veya kâr payı desteği

 Değişiklik öncesi; e) Faiz Değişiklik veya kar payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kar payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 inci maddenın birinci fıkrasının (t) ve (u) bentleri kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 inci maddenın birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

 Değişiklik sonrası; e) Faiz Değişiklik veya kar payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kar payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 inci maddenın birinci fıkrasının (t) ve (u) bendi kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 inci maddenın birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Yorum: Hayvancılık yatırımlarındaki azami ilk on yıl yürürlükten kaldırılmış ve diğer yatırımlarla eşitlenmiştir.

b)  Dördüncü fıkrasında yer alan “Bir Milyon Türk Lirası ” ibaresi “ Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası ” şeklinde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi; (4) Faiz veya kar desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında bir milyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla elli milyon Türk Lirasını geçemez.

 Değişiklik sonrası; (4) Faiz veya kar desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla elli milyon Türk Lirasını geçemez.

Yorum: Faiz veya kar desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirasına çıkarılmıştır.

c)  Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi; (7) Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmaz.

 Değişiklik sonrası; “(7) 17 nci maddenın birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmaz.”

17 / n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar

Yorum: Kullanılmış komple tesislerin faiz veya kar payı desteği alması sağlanmıştır.

MADDE 4- Ayni Kararın 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 12: Sigorta primi işveren hissesi desteği

Eklenen  fıkra;     “(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde , vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla,dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenın birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

Yorum: Önemli bir değişikliktir. YTB kapsamındaki Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği yarı oranında arttırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın 17 nci maddesinın birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlülükten kaldırılmış, (a), (c), (j) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki ” ibaresi yürürlülükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi eklenmiştir.

MADDE 17: Öncelikli yatırım konuları

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

 Yürürlükten Kaldırılan bentler;

  1. b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
  2. d) Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
  3. u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımlar.

 Değişiklik öncesi; a) Denizyolu ve havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

 Değişiklik sonrası; “a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

 Değişiklik öncesi; c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

 Değişiklik sonrası; “c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve  yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları”

 Değişiklik öncesi; j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP(ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

Yorum: Enerji yatırımlarındaki şartlar iyileştirilmiştir (20 yıl en 15 yıla düşülmüş ve geri dönüş süresi şartı kaldırılmıştır).

 Değişiklik sonrası;   “j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar  Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut  imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde on beş oranında  enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

 Değişiklik öncesi; ü) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 Milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

 Değişiklik sonrası; “ü) Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”

Yorum: Çevre yatırımlarındaki kısıtlamalar ve asgari şartlar kaldırılmıştır.

Eklenen bent ; “z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımı.”

Yorum: İhtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alındı.

MADDE 6- Ayni Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer dan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi “Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş,dördüncü fıkrası yürürlülükten kaldırılmış ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 18:Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

  1. a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde(imalat sanayiye yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.

Eklenen cümle : “Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

(3) OECD teknoloji tanımına göre orta-ileri teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6ıncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

 Bu fıkra kapsamında Değişen ibare: Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 Milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

Eklenen cümle : “Ancak, Istanbul ilinde organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara  1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

Yorum: İstanbul’da gerçekleştirilecek Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre, orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımların da belirli şartları sağlaması kaydıyla 1. bölge desteklerinden faydalandırılacak. “İstanbul hariç” olan ifade değiştirilmiştir.

 Yürürlükten Kaldırılan fıkra;

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanma. Eklenen fıkra ;

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinden gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan Bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek  yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra  hükümleri  çerçevesinde   gerçekleştirilecek  yatırımlar   sigorta   primi   desteği  ve  gelir vergisi  stopajı desteğinden yararlanamazlar.”

Yorum : Önemli bir değişikliktir. Kararda belirtilen illerin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımların alt bölge desteği alması sağlanmıştır. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır.

MADDE 7- Aynı kararın 24üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 : Yatırım süresi ve tamamlama vizesi

 Değişiklik öncesi; (5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

 Değişiklik sonrası; “(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri izin Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.”

 Değişiklik öncesi; (7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

 Değişiklik sonrası; “(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”

MADDE 8- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29: Diğer desteklerden yararlanma

 Değişiklik öncesi; 1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz veya kar payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarında yararlandırılabilirler.

 Değişiklik sonrası; “(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Yorum : İki devlet desteğinden aynı anda aynı yatırım için yararlanamama kuralından sübvansiyonlu kredi desteği istisna edilmiştir.

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için ” ibaresi yürürlülükten kaldırılmış ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ” ibaresi, (b) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile (1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.) Yürürlülükten kaldırılan ibare; 31/12/2018 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

 Değişiklik öncesi; a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

 Değişiklik sonrası; a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

Yorum: Bina inşaat harcamalarındaki KDV iadesi 2021 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 Değişiklik öncesi; b) Bölgesel büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek süratiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

 Değişiklik sonrası; b ) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek süratiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

MADDE 10- Aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri” ibaresi “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi; GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

 Değişiklik sonrası; GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan  müracaatlara  istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

MADDE 11- Aynı Kararın geçici 13. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 Değişiklik öncesi; GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 1 nci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

 Değişiklik sonrası;

GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 1 nci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

 Eklenen Fıkra ;

“(I)  Bu  madde  kapsamındaki  yatırımlarda,  mücbir sebep veya      fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın     sağlanamadığı aylarda sigorta     primi    işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.

MADDE 12- Aynı    Kararın EK-1 sayılı    ve “YATIRIM TEŞVİK     UYGULAMALARINDA BÖLGELER”

başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi;

 

1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman  
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ağrı
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Ardahan
Eskişehir Çanakkale(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

hariç)

Gaziantep Bartın Çankırı Batman
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bingöl
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Bitlis
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Diyarbakır
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Hakkari
  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Iğdır
  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Kars
  Tekirdağ Uşak Kırıkkale Ordu Mardin
  Sakarya Zonguldak Kırşehir Osmaniye Muş
  Yalova   Kütahya Sinop Siirt
      Malatya Tokat Şanlıurfa
      Nevşehir Tunceli Şırnak
      Sivas Yozgat Van
          Bozcaada ve

Gökçeada ilçeleri

 

 

 Değişiklik sonrası;

 

1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Bingöl
İstanbul Çanakkale(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

hariç)

Karaman Bartın Gümüşhane Bitlis
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Diyarbakır
Kocaeli Edirne Kütahya Elazığ Kilis Hakkari
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Iğdır
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Kars
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Mardin
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Muş
  Konya Uşak Malatya Tokat Siirt
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Şanlıurfa
  Sakarya   Sivas Yozgat Şırnak
  Yalova       Van
          Bozcaada ve

Gökçeada ilçeleri

 

Yorum: Bazı illerin bulunduğu bölgeler değiştirilmiştir. Örneğin Manisa üçüncü bölgeden ikinci bölgeye geçmiştir, vs. 

MADDE   13- Ayni  Kararın      EK-2A sayılı ve “BOLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABILECEK SEKTORLER     VE BOLGELER ITIBARIYLE      ASGARI YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör kodun karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5’te” ibaresi “dipnot 4‘te” şeklinde ve  4 sektör koduna karşılık gelen satir aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi;    Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

 Değişiklik sonrası; Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

Dip Not 4- Entegre hayvancılık yatırımlarında; – 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). – 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz)

Değişiklik öncesi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil ürünleri

imalatı (dip not       8’de belirtilen şartları

sağlamayan iplik        ve dokuma yatırımları hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni

yatırımlar için

10

Milyon                TL, tevsi

yatırım için 5 Milyon

TL,        diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında 2 Milyon

TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni yatırımlar

için 10

Milyon                  TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,          diğer yatırım

cinsleri için 2 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında    2 Milyon

TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni

yatırımlar için

10

Milyon      TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,        diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında 1 Milyon

TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni

yatırımlar için

10

Milyon      TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,        diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında 1 Milyon

TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni

yatırımlar için

10

Milyon      TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,        diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında 1 Milyon

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 Bin TL

 

 Değişiklik sonrası;

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil ürünleri imalatı

(Dipnotlar 7 ve  12 de belirtilen

yatırımlar

hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni yatırımlar

için 10

Milyon                  TL, tevsi

yatırım için 5 Milyon

TL,          diğer yatırım

cinsleri için 2 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında    2 Milyon

TL

 

Modernizasyon

cinsindeki  kısa

elyaf  iplikçiliği

yatırım

konularında

 

2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni yatırımlar

için 10

Milyon         TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,          diğer yatırım

cinsleri için 2 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında    2 Milyon

TL

Modernizasyon

cinsindeki  kısa

elyaf  iplikçiliği

yatırım

konularında

 

2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni yatırımlar

için 10

Milyon         TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,          diğer yatırım

cinsleri için 1 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında    1 Milyon

TL

Modernizasyon

cinsindeki  kısa

elyaf  iplikçiliği

yatırım

konularında

 

1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni yatırımlar

için 10

Milyon         TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,          diğer yatırım

cinsleri için 1 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında    1 Milyon

TL

Modernizasyon

cinsindeki  kısa

elyaf  iplikçiliği

yatırım

konularında

 

1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple

yeni yatırımlar

için 10

Milyon         TL, tevsi

yatırım için 5

Milyon

TL,          diğer yatırım

cinsleri için 1 Milyon

TL; Apreleme yatırımları haricindeki

diğer yatırım konularında    1 Milyon

TL

Modernizasyon

cinsindeki  kısa

elyaf  iplikçiliği

yatırım

konularında

 

1 Milyon TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 Bin TL

 

Modernizas yon     harici

yatırım

cinslerindek

i  kısa  elyaf

iplikçiliğind e 15 Milyon TL

cinsindeki Modernizas yon cinsindeki

kısa     elyaf

iplikçiliği

yatırım

konularında

500 Bin TL

 

Yorum: Tekstil yatırımlarındaki bölgesel desteklere elyaf iplikçiliği yatırımları eklenmiştir.

MADDE     14-     Ayni     Kararın     EK-2B     sayılı         ve     “İLLERİN      BÖLGESEL     DESTEKLERDEN

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” Başlıklı tablosu değiştirilmiştir. 

MADDE 15- Ayni Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin;

  1. I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir.

 Değişiklik öncesi; 1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker(nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

 Değişiklik sonrası; “1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker nişasta sütünden münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç.”

 Eklenen Sıra ;

8.Tütün Ürünleri İmalatı

b) I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer

alan (9) ve (10) numaralı sıralar eklenmiştir.

 Değişiklik öncesi;     3- İplik (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

 Değişiklik sonrası;   “3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği   (Istanbul ili dışındaki  illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç ) yatırımları.”

Yorum:   İplik yatırımlarının bölgesel teşvikten yararlanması kısıtlanmıştır. Sadece modernizasyon yatırımları istisna tutulmuştur. 

 Eklenen Sıralar ;

“9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar

10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar .”

c)   II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi;

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

 Değişiklik sonrası;

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir.Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

Yorum: Lojistik yatırımlarında asgari toplam kapalı alan şartı 5.000 m2’ye düşürüldü. Ayrıca Karayolu taşımacılığı

yatırımları ifadesi eklenmiştir.

 Değişiklik öncesi;

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

 Değişiklik sonrası;

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

MADDE 16- Ayni Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-

YUKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  1. BÖLGE DESTEKLERİNDEN     FAYDALANABİLECEK     ORTA-YÜKSEK     TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

 Değişiklik öncesi;

24 (2423Hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmaları
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 Değişiklik sonrası;

24 (2423Hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmaları
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

MADDE 17- Aynı karara aşağıdaki tablo eklenmiştir

Yorum : İl ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

1 Ocak 2021’den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlandı.

Hemen AraWhatsApp