Yatırım Teşvik Belgesi Tebliğinde Değişiklik

Yatırım Teşvik Belgesi Tebliğinde Değişiklik

Yatırım Teşvik Belgesi Tebliğinde önemli değişiklik;

Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan ve Ek-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.”

Yorum:

Bu uygulama Genel Teşvik Uygulaması kapsamındaki yatırımlar için geçerliydi. Tebliğde yapılan yeni değişiklik ile Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan ve Ek-4’ te belirtilen yatırımlar için de yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunulabilir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

  1. a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder.
  2. b) Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji verimliliği kriterlerinikarşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ve teçhizat listesinin amaca uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilir.
  3. c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.

ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşünü oluştururken, gerekli gördüğü teknik içerikli ilave bilgi ve belgeleri yatırımcıdan doğrudan istemeye, gerekli görmesi halinde yatırım projelerinin hazırlanması ile ilgili formatları belirleyip internet sitesi üzerinden kılavuz olarak yayımlamaya, değerlendirme usul ve esaslarını ilan etmeye yetkilidir. Yatırımcı, bu kapsamdaki talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

  1. d) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranır.
  2. e) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilir ve Bakanlığa bildirilir.”

Yorum:

Öncelikli Yatırım konuları “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımların değerlendirilmesinde yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“(2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanır.”

Yorum:

1)  Yatırım cinsi  komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımlarda yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için aynı işletmede ya da aynı organize sanayi bölgesi içinde yer alması gerekiyordu. Değişiklik ile aynı il sınırları içinde olması yeterli olacaktır.

2) Entegre hayvancılık yatırımlarında kriterler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında yetiştiricilik başlangıç olmak kaydıyla süt mamulleri üretimi ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).

  1. b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik başlangıç olmak kaydıyla kesimhane ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).”

“ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.

  1. d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.
  2. e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme tasnif ve paketleme ünitesi.”

“f) Et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınır.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır.”

Yorum: 

Tebliğde başlamış işlemler ve mahrece iade bölümünde yer alan;  yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı  gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline,  gümrük  idarelerince  belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin  verilirken değişiklik ile başlamış işlemler için gümrük vergisi muafiyeti dışında belge kapsamında yararlanılan diğer desteklerden de faydalanabilecektir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.”

Yorum:

Sigorta primi işveren hissesi desteği, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında gemi inşası devam etse dahi yatırma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanırdı. Değişiklik ile yatırıma başlama tarihi şartı kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.”

Yorum:

İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer  alan fiyatların, her  bir makine  ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir iken değişiklik ile sadece miktar aşımı olmaması kaydı aranmaktadır. Tutarlarda/fiyatlarda sapma payı kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir.”

Yorum: 

Yatırım Teşvik Belgesi sabit yatırım tutarının yüzde ellisi üzerindeki artış veya azalış  olması durumunda belge üzerinde  gerekli revizeler yapılabilirdi. Değişiklik ile %50 artış azalış şartı kaldırıldı belgede revize için revize gerekçesinin ilgili mercie bildirilmesi yeterli olacaktır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilir. Devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.”

Yorum :

Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devri sonucunda yatırım bütünlüğünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekirdi. Değişiklik ile yatırım bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik  belgesi iptal edilecektir.

“(9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır. Finansal Kiralama Şirketince teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın ihracının talep edilmesi durumunda ihraç izni verilebilir.”

Yorum : 

Bu fırkaya Finansal Kiralama Şirketince teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın ihracının talep edilmesi durumunda ihraç izni verilebileceği eklenmiştir.

“(12) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki taşınır ve taşınmaz mallar için Genel Müdürlüğün izni gerekir.”

Yorum:

Değişiklik öncesi, yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmının finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir iken değişiklik ile taşınır ve taşınmaz malların tamamı bu kapsama alınmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Daha önceki kararlara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3–- (1) Bu Tebliğin “YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER” başlıklı Ek-5’inde yer alan hususlar daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemlerinde de uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin EK-4’ünde yer alan tabloya aşağıdaki satır en son satır olarak eklenmiştir.

              Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları

Yorum:

Ek -4 Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek sektör ve konuları arasına Lisansız Elektrik Üretimi Yatırımları dahil edilmiştir.

 

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Hemen AraWhatsApp