Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Güncellendi

Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Güncellendi

30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, Ticaret Bakanlığı’nın Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri yayımlanmıştır. İlgili tebliğe ait link, aşağıdadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181230M1-3.htm

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3),  Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3  olarak güncellenmiştir.

Güncellenen tebliğin Kapsam Dışı bölümünde 8. maddenin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE: (3) Dahilde İşleme Rejimi  (DİR) Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

YENİ MADDE: (3) Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin (İİGÜ)  Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Güncellenen tebliğin değiştirilen maddesine istinaden yorumlarımız aşağıdadır.

  • 2019/3 Tebliği yayımlanmadan önce, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2B’deki listelerde yer alan ürünlerin DİİB kapsamında İİGÜ beyan edilerek kati ithal işlemlerinde; Çevre Katkı Payı ve var ise Gümrük Vergisi/KDV ödenerek serbest dolaşıma alınıyordu.
  • İİGÜ konusu eşyalar serbest dolaşıma alındıktan sonra, Gümrük Müdürlüğü tarafından teslim edildiği yerlerin bilgisi talep edilmiyordu.

Yeni yayımlanan tebliğin 8.maddesinin 3.fıkrası hükmünce, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2B’deki listelerde yer alan ürünlerin DİİB kapsamında İİGÜ beyan edilerek kati ithal işlemlerinin yapılabilmesi için;

1.Çevre Katkı Payı (ÇKP), var ise Gümrük Vergisi/KDV ödenecektir.

2.ÇKP ve var ise diğer vergiler ödendikten sonra mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine  sahip tesislere verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ1: Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2B’deki listelerde yer alan ve DİİB kapsamında Kati ithali yapılması planlanan İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin,  doğru yerlere (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip) teslim edilip edilmediğinin, garanti altına alınması gerektiğini hususuna varılmıştır.

SONUÇ2: Tüm bu hususlar çerçevesinde; DİİB kapsamında ithal ettiğimiz hammaddeden işleme faaliyeti sırasında   tebliğin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2B’deki listesinde yer alan atıklar/ikincil işlem görmüş ürünler oluşuyor ise atıkların kesinlikle çöpe atılmaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine  sahip tesislere teslim edilmesi gerekmektedir.  Teslimatın yapıldığı ilgili tesislerden  mutlaka  ‘’mal tanımı, miktar ve fiyat’’ bilgilerinin yer aldığı TUTANAK düzenletilmelidir. Kati ithal işlemleri sırasında, Gümrük Müdürlüğü ilgili tutanakları talep etmekle yetkilidir.  Tutanaklar ile tespit sağlanamaz ise, Gümrük Müdürlüğü tarafından Serbest Dolaşım İhlali gerekçesi ile cezai yaptırımlar  ve  Çevre Bakanlığından diğer cezai yaptırımlar uygulanabilecektir.

2019-3 Sayılı Tebliğ Ekleri

Hemen AraWhatsApp